Saturday, February 14, 2009

Paribasan

Paribasan iku unèn-unèn kang ajeg panganggoné, mawa teges entar lan ora ngemu surasa pepindhan.

Tembung entar yaiku tembung kang tegese ora salugune (kata kiasan).

Umpamane:

 • dawa tangane tegese clemer, seneng nyolong.
 • jembar segarane tegese seneng ngapura kasalahane liyan.
 • dawa ususe tegese sabar.
 • lunyu ilate tegese mencla-mencle.
PARIBASAN :
 • Adigang, adigung, adiguna - Ngandelaké kakuwatané, kaluhurané, lan kapinterané.
 • Bathok bolu isi madu - Wong asor nanging sugih kapinteran.
 • Becik ketitik ala ketara - becik lan ala bakalan ketara ing mburiné
 • Dhemit ora ndulit, setan ora doyan - Tansah diparingi slamet ora ana kang ngrusuhi
 • Emban cindhé emban siladan - Pilih kasih ora adil
 • Enggon welut didoli udhet - Panggoné wong pinter dipameri kapinteran sing ora sepirowa
 • Gupak puluté ora mangan nangkané - Mélu rekasa nanging ora mélu ngarakaké kepénaké
 • Jer Basuki mawa béa - Samubarang gegayuhan mbutuhaké wragat
 • Kacang ora ninggal lanjaran - Anak niru wong tuwané
 • Kaya banyu karo lenga - Wong kang ora bisa rukun
 • Kebo nusu gudél - wong tuwa njaluk wuruk marang wong enom
 • Kegedhen empyak kurang cagak - Kegedhén kakarepan nanging kurang sembada
 • Kuthuk marani sunduk - Ula marani gepuk -- Marani bebaya
 • Maju tatu mundur ajur - Prakara kang sarwa pakéwuh
 • Nabok Nyilih tangan - Tumindak ala kanthi kongkonan wong liya
 • Pupur sakdurungé benjut - Ngati ati mumpung durung cilaka
 • Sapa Sing salah bakal séléh - Sapa sing salah bakal konangan
 • Tumbak cucukan - Wong kang seneng adu-adu
 • Tulung Menthung - ditulungi malah ngrusuhi
 • Wiwit kuncung nganti gelung - Wiwit cilik nganti tuwa
 • Yuyu rumpung mbarong rongé - Omahé magrong2 nanging sejatiné mlarat

0 comments: