Tuesday, February 17, 2009

Lelungidan

Lelungidan = Lelandhepan = Lelimbangan

Kapendhet saking Pawartos Jawi ingkang mendhet saking Panatacara Tuwin Pamedhar Sabda anggitanipun Rama Sudhi Yatmana, 1994.

LELUNGIDAN - 1

Ha----- Aja ngandhakake utawa ngandhani apa bae kang ora dimangerteni.
Na----- Nandur kabecikan bakal panen kabecikan.
Ca----- Cipta, rasa, karsa, daya lan karya kudu sayeg saeka praya.
Ra----- Ruwet rentenging donya iki jalaran urip ora padha nindakake kuwajibaning urip.
Ka----- Kang wani iku kang wenang.
Da----- Duwe sedya becik ora enggal kok tindakake iku padha karo ndhedher wiji laraning ati.
Ta----- Tansah was-was tandha ora saras.
Sa----- Senennging ati ndawakake umur.
Wa---- Wong Lara ngarep-arep waras. Wong Waras apa pangarep-arepmu ?
La----- Lembah manah agawe kuncaraning diri pribadi.
Pa----- Pinuju bungah elinga susah, pinuju susah elinga bungah !
Dha--- Dhedhasaring ngauri iku kudu gotong-royong.
Ja----- Jeneng tresna kudu wani nglabuhi lara lan sengsaraning urip.
Ya---- Yen wis janji kudu kokleksanani.
Nya--- Nyampurnakake urip klawan sucining ati.
Ma---- Momor, momot, momong, mesthi mikolehi.
Ga---- Gemi iku becik, mung gemining wong cethil utawa kikir iku kang ora becik.
Ba---- Becik nyacada, cacadmu dhewe !
Tha--- Thothok-thothoka lawang yen njaluk diwengani !
Nga--- Ngunggulake diri pribadi bakal diasorake, sapa andhap asor bakal diunggulake.


LELUNGIDAN - 2

Ha----- Urip lan pati iku siji.
Na----- Nuruta kang bener !
Ca----- Cag-ceg sauger cocok.
Ra----- Rai iku pangiloning ati.
Ka----- Kawruhana : Hakmu apa, kawajibanmu apa ?
Da----- Denbisa ajur-ajer.
Ta----- Tumanggap becik marang liyan iku becik.
Sa----- Sabar subur.
Wa---- Witing tresna jalaran saka kulina.
La----- Luputing liyan, benering dhewe. Padha nglegane : Kok ora adil !
Pa----- Pasinaon iku ora ana cunthele.
Dha--- Dhasaring kawruh : ora pracaya. Dhasaring kapracayan : pracaya.
Ja----- Jare njaluk digugu, lha kok goroh !
Ya---- Yen ora kok udi, apa bisa dadi ?
Nya--- Nyenyelengi, kanggo jagan kang ora kanyana-nyana.
Ma---- Meneng anggere menang.
Ga---- Guru, digugu lan ditiru.
Ba---- Beda kulit beda anggit.
Tha--- Thukna kang mathis !
Nga--- Ngaya gelis tuwa.LELUNGIDAN - 3

Ha----- Ing ngarsa sun tuladha, Ing madya mangun karsa, Tut wuri Handayani.
Na----- Nistha, madya, utama. Sira kudu bisa mbedakake.
Ca----- Calon, durung mesthi kelakon.
Ra----- Rumangsa pinter tandha yen bodho.
Ka----- Kwiranganing liyan tambuhana !
Da----- Dadia ragi sarta uyahing bebrayan.
Ta----- Tulungana sing pancen butuh pitulungan.
Sa----- Saben dina umurmu suda sedina.
Wa---- Wani urip kudu wani mati.
La----- Luwih mbebayani mogol ing panggulawenthah tinimbang mogol ing pasinaon.
Pa----- Prakara iku geni umpamane : yen wis mubal, angel panyirepe.
Dha--- Dhasare manungsa iku kinodrat becik. buktine : emoh diarani ala.
Ja----- Jiwa kang saras dedunung ing raga kang waras.
Ya---- Yen nedya sugih, kudu wani mlarat.
Nya--- Nyata, gugunen !
Ma---- Mamerake pintermu padha karo mamerake bodhomu.
Ga---- Gemi, setiti, ngati-ati. kudu diudi.
Ba---- Bares, beres.
Tha----Thukuling katresnandiipuk- ipuk, disirami, didhangir dirabuk, diopeni, cikben wohe ndadi.
Nga--- Ngajeni ing liyan ateges uga ngajeni awakmu dhewe.


LELUNGIDAN - 4

Ha----- Aja ndakwa wong sing ora ana !
Na----- Nepsu iku abdi kang setya, bendara kang jail.
Ca----- Carane sinau iya kudu disinau.
Ra----- Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Ayo !!
Ka----- Kautaman kang kudu diutamakake.
Da----- Darma bektimu apa ?
Ta----- Tansah ngati-atia !
Sa----- Sapa siya-siya marang wektu ateges disiya-siya dening wektu.
Wa-----Wong gedhe iku ora rumangsa gedhe.
La----- Lumrah ing jaman biyen, Asu gedhe menang kerahe.
Pa----- Pakulinan iku kodrat kang angka loro.
Dha----Dhasaring tresna : katresnan.
Ja----- Jangkamu jangkahen !
Ya---- Yen kapeksa nacad, nggunakake tembung manis.
Nya--- Nyabarake atine dhewe wae ora bisa, mendah nyabarake atine wong liya.
Ma---- Mangan amrih urip, ora urip amrih mangan.
Ga---- Gunakna tepa slira !
Ba-----Begja- begjane kang lali, luwih begja kang eling lawan waspada.
Tha----Theng, mantheng. Aja gojag-gajeg !
Nga----Ngreti manawa ora ngreti. Sinaua !LELUNGIDAN - 5

Ha----- Aja dumeh !
Na----- Nirua kang becik !
Ca----- Cacade dhewe ora tau katon ?
Ra----- Ririh, rereh, ruruh, raras.
Ka----- Kabeh kang lagi wiwit iku angel.
Da----- Dipikir, ditandangi, didhadhagi.
Ta----- Teka katon raine, lunga katon gegere.
Sa----- Salah seleh.
Wa---- Wong bodho dadi pangane wong pinter.
La----- Lair iku utusaning batin.
Pa----- Prelu andhap asor, ora prelu ngasorake pribadi.
Dha--- Dhalang mangsa kuranga lakon.
Ja----- Jun lokak kocak-kacik.
Ya---- Yen ora ngreti kang ala, iya ora ngreti kang becik.
Nya-- Nyata pinter ora kuminter.
Ma--- Melik nggendhong lali.
Ga---- Garang garing.
Ba---- Becik ketitik, ala ketara.
Tha--- Theleg-theleg. ati bebeg, pikir butheg. Kudu ditumpleg !
Nga-- Ngudia amrih ditiru, aja mung tiru-tiru bae !

0 comments: